versiunea in limba engleza
Şcoala Gimnazială "Constantin Erbiceanu"
- un secol şi jumătate de existenţă -
versiunea in liba franceza
Dintre cei care au condus destinele Şcolii Erbiceni, menţionăm doar pe cei mai recenţi:
Ioan Alistar
Gheorghe Ionescu
Alexandru Bîrzu
Isabela Curaleţ
Violeta Ifrim
Iosif Minea
Veronica Lungoci
Lorena Florescu
Acsinte Gabi Constantin
Spaţiile şi dotările tehnice ale Şcolii Erbiceni permit desfăşurarea în bune condiţii a activităţii educative.
Cele două corpuri de clădire destinate cursurilor primare şi gimnaziale cuprind următoarele încăperi:
10 săli clasă (6 în corpul din 1981 şi 4 în cel înălţat n 1964)
laborator geografie - biologie 
laborator chimie - fizică 
două laboratoare informatică 
bibliotecă 
sală sport 
birouri pentru serviciile de contabilitate şi secretariat
Şcolii Erbiceni îi mai sunt asociate următoarele instituţii de învăţământ
Grădiniţa Erbiceni (90 de preşcolari împărţiţi în 3 grupe)
Şcoala cu clasele I-VIII Bîrleşti, din septembrie 2010
Şcoala cu clasele I-IV Srânceana (imaginea de mai jos)
Şcoala cu clasele I-IV Spinoasa
Despite the lack of direct evidence in this sense, it is certain that already in the middle of the nineteenth century there was a primary school in the village of Erbiceni as implementation of educational policies of the governments of the time (especially the reform of education accomplished by Alexandru Ioan Cuza).   Before the outbreak of World War I, Dictionarul statistic al Romaniei refers to a primary school in the village of Erbiceni, whose students attended classes in a building that, in an advanced state of degradation, was kept until recent time.   Between the wars a new building was added (in 1921).   After the Second World War a number of changes took place. Courses for the lower secondary  began   and  two other buildings were erected:    1964 - the building where it is now the primary course;   1981 - the building for the school;   nursery school is housed in the building of 1921, repaired and consolidated.   
Among those who, as directors, took over the destiny of the College Erbiceni, we name the latest:
Ioan Alistar
Alexandru Bîrzu
Gheorghe Ionescu
Iosif Minea
Isabela Curaleţ
Violeta Ifrim
Veronica Lungoci
Lorena Florescu
Acsinte Gabi Constantin
Spaces and technical equipment of  Erbiceni School allow the conduct of the educational activity  in best conditions. Both buildings include the following rooms:
10 classrooms (six in the building in 1981 and four in one erected in 1964)
Geography - Biology Lab
Laboratory of Physics and Chemistry
two computer labs
library
gym
offices for secretarial services and accounting.
 
Erbiceni School also includes  the following institutions :
the Kindergarten of Erbiceni (90 children in 3 groups)
Birlesti  School (from September 2010)
Spranceana Primary School (picture below)
Spinoasa  Primary School

 
Parmi ceux qui, en tant que directeurs, ont pris en charge la destinée du Collège Erbiceni, on nomme juste les plus récents :
Ioan Alistar
Alexandru Bîrzu
Gheorghe Ionescu
Iosif Minea
Isabela Curaleţ
Violeta Ifrim
Veronica Lungoci
Lorena Florescu
Acsinte Gabi Constantin 
Les espaces et les équipements techniques du Collège Erbiceni permettent le déroulement de l'activité éducative dans les meilleures conditions. Les deux bâtiments comprennent les pièces suivantes :
10 salles de classe (6 dans le bâtiment de 1981 et 4 dans celui érigé en 1964 )
laboratoire de géographie - biologie
laboratoire de chimie -physique
deux laboratoires d'informatique
salle des professeurs
bibliothèque
salle de gymnastique
bureaux pour les services de secrétariat et comptabilité.
    Sont liés au  Collège Erbiceni les établissements scolaires suivants :
le Jardin d'Enfants Erbiceni (90 enfants dans 3 groupes)
Collège Birlesti (à partir de septembre 2010)
L’École Primaire Spranceana (image ci-dessous)
Deşi nu dispunem de dovezi directe în acest sens, este cert că o şcoală primară a existat în satul Erbiceni încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, materializare a politcilor educaţionale moderne ale guvernelor acelor vremuri (începând cu reforma învăţământului din timpul Domnului Unirii, Alexandru Ioan Cuza).
Înainte de Primul Război Mondial, Dicţionarul Statistic al României menţiona, pentru satul Erbiceni, o şcoală primară, ai cărei elevi urmau cursurile într-un local care, într-o stare avansată de degradare, s-a păstrat până de curând.
În perioada interbelică s-a adăugat un nou corp de clădire pentru desfăşurarea orelor de curs (1921).
După cel de Al Doilea Război Mondial au survenit mai multe schimbări. Au fost iniţiate în cadrul Şcolii Erbiceni cursurie gimnaziale şi au fost construite două noi localuri:
1964 - corpul de clădire în care se desfăşoară în prezent activitatea claselor ciclului primar.
1981 - clădirea destinată cursurilor gimnaziale

L’École Primaire Spinoasa
ERBICENI SCHOOL
Collège Erbiceni
Bref historique
Malgré le manque de preuves directes dans ce sens, il est
certain que déjà au milieu du XIXe siècle il y a eu une école
primaire dans le village de Erbiceni, comme concrétisation des
politiques éducationnelles des gouvernements de l'époque
(surtout la réforme de l'enseignement du temps de Alexandru
Ioan Cuza).
Avant l'éclatement de la première guerre mondiale, Dictionarul
statistic al Romaniei mentionne pour le village de Erbiceni une
école primaire dont les élèves suivaient les cours dans un
bâtiment qui, dans un état avancé de dégradation, a été gardé
jusqu'il y a peu de temps.
Entre les deux guerres on a ajouté un nouveau bâtiment pour le
déroulement des classes (en 1921).
Après la seconde guerre mondiale ont surgi plusieurs
changements. On a initié des cours du cycle secondaire et on a
construit deux autres immeubles :
1964 - l'édifice où l'on tient à présent les cours du
primaire ;
1981- le bâtiment destiné au secondaire ;
l'école maternelle est abritée par la construction de
1921, réparée et consolidée.